Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Kriminalita s drogami spojená

Kriminální chování uživatele drog je výrazným společenským problémem všude na světě. Často bývá tato problematika redukována pouze na trestnou činnost
"čistě" drogovou (tedy výrobu, obstarání, držení, poskytnutí drogy, obchod s drogami a podobně) a zapomíná se, že drogy (a to i ty legální) mají značný podíl i na jiných druzích kriminality. Ve skutečnosti tak můžeme podle vlivu, který droga na pachatele má, a podle motivu trestné činnosti rozdělit kriminalitu na kriminalitu opatřovací, kriminalitu páchanou pod vlivem drog a vlastní kriminalita drogová.

Kriminalita opatřovací

Sem řadíme případy zmíněné již na předchozích stránkách. Jde o trestnou činnost směřující k získání majetkového prospěchu, který uživatel drogy nutně potřebuje k obstarání další dávky. Rejstřík možných trestných činů bude poměrně široký, od prostých krádeží - krádeže vloupáním do vozidel (asi nejčastější typ trestné činnosti narkomanů v České republice), do obytných objektů, hostinců a jiných nebytových prostor, po pokročilejší majetkovou kriminalitu podvodů a zpronevěr až po násilí motivované majetkem - loupeže, případně loupežné vraždy. Všechny tyto trestné činy mají nějaký majetkový cíl, buď přímo finance, nebo alespoň získání nějakých věcí, které je možné v nejbližší zastavárně či bazaru za finance vyměnit. Samozřejmě u těchto typů kriminality lze najít podíl drog legálních i nelegálních, tedy stejným způsobem se budou chovat alkoholici i narkomani, přesto zde mají nelegální drogy výrazný podíl zejména kvůli své finanční náročnosti.

Kriminalita páchaná pod vlivem drog

Trestnou činnost spáchanou pod vlivem drog najdeme prakticky ve všech oblastech kriminálního chování, ať již jde o kriminalitu majetkovou, násilnou či sexuální. Zcela jednoznačný primát, co do počtu trestných činů spáchaných pod vlivem, má alkohol. Zejména pokud jde o mravní kriminalitu, podílí se na ní nelegální drogy spíše výjimečně. Souvisí to samozřejmě se ztrátou veškerých zájmů, která drogy provází, a to i sexuálních. Zároveň je dobré nezapomenout, že alkohol uvolňuje zábrany a může vybudit agresivitu, takže člověk, který by střízlivý nikomu neublížil, své chování pod vlivem alkoholu neovládá a může se projevit jako násilník.

Vlastní kriminalita drogová

Jestliže rozdělíme drogy na legální a nelegální, je zřejmé, že největší podíl na kriminálním chování s drogami spojeném má vlastní drogová kriminalita, tedy trestné činy zahrnující držení drog, jejich užívání, výrobu, distribuci, dovoz a vývoz a podobně. V této oblasti došlo k zásadním změnám, které jsou spojené s naší novou trestně právní legislativou. Vzhledem k tomu, že s těmito změnami je spojeno i velké množství dezinformací, které se objevily v tisku, na internetu i mezi experimentátory a uživateli drog, považuji za užitečné věnovat se konkrétním změnám podrobněji.