Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Příčiny vzniku závislosti

Každý člověk se může stát závislým na droze. Neexistuje určitá zvláštní osobnost, předem rozpoznatelná, která by byla k užívání drog a případné závislosti předurčena. Existují pouze určité rizikové faktory, které významně zvyšují riziko vzniku závislosti:
 

  • Aktuální stresová situace, která funguje jako spouštěč.
  • Nefunkční (rozvrácená, neúplná apod.) rodina s příliš volnou nebo naopak přehnaně tvrdou disciplínou, bez žádoucích citových vazeb.
  • Chybějící sociální zakotvení a vazby na vhodné a přiměřené kamarády a kolektiv.
  • Závislost v rodině nebo alespoň nadužívání léků či alkoholu nebo jiné návykové chování.
  • Nižší úroveň vzdělání, neúspěch ve škole.
  • Zvýšený vliv party či subkultury, která bere užívání drogy jako normu.
  • Městské prostředí, které umožňuje snadnější dostupnost drogy.

K těmto do jisté míry obecným faktorům potom přistupují i určité psychické dispozice, které bývají pro uživatele drog charakteristické a které zvyšují pravděpodobnost užití drogy:

  • Nejistí a labilní jedinci, kteří se snadno dostávají do stresu a mají horší schopnost orientovat se v problémech a hledat adekvátní řešení.
  • Lidé s narušeným a neodpovídajícím sebehodnocením a nízkou sebedůvěrou, lidé, kteří špatně hodnotí sebe i aktuální situaci a okolní realitu.
  • Nezdrženliví a impulsivní jedinci, neschopní odložit uspokojení svých potřeb, lidé s nižší sebekontrolou.

Pro takové lidi představují i poměrně běžné situace velkou zátěž. Neschopnost vyrovnat se s touto zátěží nebo najít přiměřené řešení mohou vyústit sáhnutím po droze. Ta potom nahrazuje vlastní řešení problému nebo představuje únik ze situace.